นมัสการ วันอาทิตย์ 10.30 น.
เฉพาะใน ซูมออนไลน์ เท่านั้น
จนกว่าจะแจ้งเปลี่ยนแปลง

Sunday Service 10.30 AM
Only on ONLINE-ZOOM
until announcing changes